Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Здраве и околна среда


Тематичната област е свързана с процеса за Европейска околна среда и здраве на Световната здравна организация. Тя подкрепя прилагането на планът за действие на ЕС за Околната среда и здраве, Декларацията от Будапеща и Планът за действие за околна среда и здраве на децата, които са подписани от 53 страни на Четвъртата министерска конференция по околна среда и здраве, проведена в Будапеща през 2004 г. Екипът, работещ в тази тематична област са участвали в подготовката на Петата министерска конференция, която се проведе в Италия през 2010 година.

Цели

Тематичната област има следните цели:

 • подкрепя сътрудничеството между секторите на околната среда и здравето чрез интегриране на политиката на международно и национално ниво във всички страни с офиси на РЕЦ, както и в Източна Европа, Кавказ и Централна Азия;
 • засилване на ролята на принципа на предохранителните мерки в общественото здраве и опазването на околната среда, със специален акцент върху бъдещето на нашите деца;
 • насърчаване на прилагането на Планът за действие за околна среда и здраве на децата, чрез активно участие в европейските процеси и от ефективни инструменти и инструменти за сътрудничество на множество заинтересовани страни; и
 • участие на регионално ниво в изпълнение на Планът за действие за околна среда и здраве на децата като цяло, и особено в приоритетна цел 3 за намаляване и превенция на респираторни заболявания, дължащи се на замърсяването на въздуха, както на открито, така и в затворени помещения.

дейности

Тази тематична област си сътрудничи тясно с други две тематични области – Климатични промени и чиста енергия и Управление на околната среда

Основните услуги, които предоставя тематичната област са:

 • Участие в разработването на европейската политика за здраве и околна среда със специален фокус върху околната среда на ЕС и Стратегията за здравето и нуждите на страните от Югоизточна Европа и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия;
 • Изпълнение на Плана за действие за околна среда и здраве на децата, предоставя платформа за обмен на информация и добри практики между европейските страни и региони. РЕЦ за ЦИЕ е особено ангажиран в изпълнението на Плана за действие за околна среда и здраве на децата Регионален Приоритет Цел 3 за предотвратяване и намаляване на респираторните заболявания;
 • Непрекъсната оценка и ангажимент към Декларацията от Будапеща, до следващата министерска конференция по околна среда и здраве в Италия през 2010 г.;
 • Изпълнение на пан-европейстката програма за транспорта, здравеопазването и околната, чрез осигуряване на координация, мониторинг на напредъка и предприемането на подходящи действия в училищата в региона;
 • Действия, свързани с изменението на климата и екстремни метеорологични събития, които изискват активен и мултидисциплинарен подход по отношение на човешкото здраве;
 • Създаване на условия за стратегии на национално ниво за адаптиране към изменението на климата, с акцент върху околната среда и здравето;
 • Последващи действия за развитието на устойчиво генериране и използване на енергия от възобновяеми източници, както и за намаляване на рисковете за здравето от производството на енергия, разпределение и потребление.

проекти