Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Развитие на законодателство, неговото прилагане и спазване


Тази тематична област предоставя помощ в разработването на екологично право; прилагането и изпълнението на националното и международно законодателство; мониторинг на напредъка и проверка на съответствието; транспонирането и прилагането на достиженията на правото на ЕС за околната среда; и борбата с престъпленията спрямо околната среда.

Цели

Тематичната област се стреми да постигне:

 • подкрепа на ефикасното и ефективното развитие на цялостна законодателна рамка в съответствие с достиженията на правото на ЕС за околната среда чрез прилагане на регионален стратегически подход, който насърчава диалога и сътрудничеството, споделянето на изходи и решения, както и съвместното изпълнение на дейностите;
 • подкрепа на прилагането на многостранни споразумения за околната среда;
 • повишаване на ефективността на правоприлагащите агенции, инспекторати, съдебната власт, полицията и други компетентни органи във връзка със спазване на екологичното законодателство;
 •  подобряване на обмена на опит и знания със страните-членки на ЕС чрез по-тясно сътрудничество с мрежите на правоприлагането, както и чрез обучение и програми за обмен;
 • разработване на капацитет за правоприлагане в целевите страни, с цел да се намали честотата на конкретни престъпления в областта на околната среда; и
 • укрепване на регионалната и международната координация между инспектори на околната среда,  органи, издаващи разрешителни, съдии, прокурори и полиция чрез създаване на нова регионална мрежа за борба с незаконното настаняване и престъпления срещу околната среда.

дейности

В рамките на тематичната област се извършва правен анализ и се развива изграждането на капацитет и инструменти за управление, включително правни принципи, доброволни кодекси, както и инструменти, по въпроси от регионално значение. Тя също допринася за развитието на системите за правна отговорност, като гражданска и наказателна отговорност. Тя работи в сътрудничество с държавните органи като министерства и агенции, отговорни както за развитието и прилагането на законодателството, съдебната система, Европейската комисия, както и международни организации и институции.

Специфичните дейности включват:

 • Подпомагане при транспонирането и прилагането на достиженията на правото на ЕС за околната среда, като предлага разпоредби за мониторинг на напредъка и проверка на съответствието.
 • Подпомагане при практическото прилагане и изпълнение на законодателството в областта на околната среда, чрез осигуряване на изграждането на капацитет на правоприлагащите агенции и инспекторати.
 • Изготвяне на технически оценки се анализира съответствието на националните мерки на държавите-членки с някои директиви в областта на околната среда.
 • Подпомагане при прилагането на екологичното законодателство, чрез предоставянето на обучение за полицейски служители, прокурори и митнически служители и чрез повишаване на осведомеността на съдилищата и магистратите.
 • Подпомагане в дизайна на национални и регионални планове за действие за борба с незаконната сеч и осигуряване на капацитет за изграждане на програми, насочени към управление на горите и борба с незаконната сеч.
 • Съдействие при насърчаването на принципите на управление на преките чуждестранни инвестиции в опасни дейности.
 • Улесняване на двустранни споразумения за трансгранично управление на водните ресурси.

проекти