Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Управление на водите


РЕЦ използва иновативни начини за съсредоточаване вниманието върху въпроси свързани с водите, обхващащи  по-широк кръг от заинтересовани страни в областта на социалното и икономическото развитие и опазването на околната среда. Работата на РЕЦ в тази област, се осъществява в контекста на интегриран подход за управление на водните ресурси, допринасящ за постигането на Целите на на хилядолетието и на Срещата на върха за устойчиво развитие с цел устойчиво развитие на питейна вода и канализацията.

Цели

Целите на тази тематична сфера са:

 • насърчаване на по-доброто управление на водите;
 • изграждане на капацитет и дейности за повишаване на осведомеността;
 • засилване на координацията, чрез насърчаване на интегриран подход за управление на речните басейни;
 • съдействие на страните за подобряване на ефикасността и ефективността на управлението на водите, чрез многостранен диалог и координация;
 • насърчаване разработването и усъвършенстването на механизмите за смекчаване на последиците от изменението на климата във връзка с недостига на вода, засушаване, наводнения и др.;
 • засилване на интеграцията на управлението на водните ресурси в други свързани сектори като енергетика, транспорт, селско стопанство, рибарство, регионална политика и туризъм.

дейности

Дейностите в тематичната област Управление на води се изпълняват с особено внимание към специфичните условия и нужди на всеки бенефициент. Тематичната област се фокусира върху всички аспекти на водно-ефективни системи и обучения и предоставя конкретни услуги за ефективното използване и управление на водните ресурси. Основните проблеми и предизвикателства в страните нз Югоизточна Европа (ЮИЕ) могат да е разделят в три категории:

Управление на водите, изграждане на капацитет и повишаване на осведомеността

 • Хармонизиране на националната политика и разпоредби с политиката на ЕС за водите.
 • Укрепване и прилагане на правната и регулаторна рамка.
 • Отнасяне към институционалните въпроси и осигуряване на капацитет за изграждане на подкрепа.
 • Подобряване на достъпа до информация и обществено участие.
 • Осигуряване на лидерство, управление и координация на програми за води.

Въпроси свързани с трансгранични води

 • Въвеждане на подходи за управление на речните басейни.
 • Идентифициране на сериозни опасения във връзка с управлението на водните течения, които преминават през една или повече страни от ЮИЕ и съседните държави.
 • Координиране на дейностите на съответните регионални и държавни агенции, местни власти и други институции.
 • Подпомагане за съставянето на анализи и доклади за това, дали страните от Югоизточна Европа и съседните държави са в съответствие с изискванията на Рамковата директива за водите (РДВ) и други директиви, свързани с водата.
 • Засилване на наблюдението и оценката на водните ресурси.
 • Въвеждане на мерки, спомагащи за адаптиране  към въздействието от изменението на климата.
 • Подпомагане при осъществяването на координацията и диалога между заинтересованите страни.
 • Засилване на включването на интегрирано управление на водните ресурси в други свързани секторни политики.

Технически услуги

 • Подпомага събирането, обработката и анализирането на високотехнологични данни.
 • Изготвяне на наръчници, указания и протоколи, в съответствие с изискванията на Рамковата директива за водите и други директиви, свързани с водата.
 • Разработване на планове за действие за въвеждане на възстановителни и смекчаващи  мерки.
 • Преглед на процесуални документи, за потвърждаване  тяхното хармонизиране с правилата и наредбите, изисквани от новата политика на ЕС за водите
 • Предоставяне на техническа помощ на органите, местните общности и обществото в изслушвания и обсъждания за използване на водите и контрол върху замърсяването.

проекти