Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Управление на околната среда


Посредством тази тематичнаобласт, РЕЦ за ЦИЕ е в състояние да отговори на нарастващата нужа да се приложи управлението на околната среда на практика. Тематичната област подкрепя създаването на център за управление на околната среда в Сърбия; и като част от консорциума, управляващ Европейския тематичен център за устойчиво потребление и производство (ETC / SCP), РЕЦ продължава да допринася за неговата дейност. Друг важен обхват на работа е подкрепа за устойчиви практики за управление на отпадъците:  събиране и разпространяване на информация за методологии, техники и добри практики във връзка с по-широк предмет на намаляване на отпадъците. Също така разработва иновативни подходи към трансфер на знание между политиците и изследователите. Тематичната област допринася за интегрирането на въпросите на околната среда в процеса на вземане на решения чрез разширяване на използването на оценката на ниво проект въздействието върху околната среда (ОВОС) и стратегическата екологична оценка (СЕА) за някои планове и програми.

Цели

Тематичната област Управление на околната среда се стреми да:

  • насърчава доброто управление на околната среда, както и приемането на практики, които ще доведат до ефективното използване на ресурси, икономия на енергия и намаляване на отпадъците;
  • играе активна международна роля, като подкрепя прилагането на съответните международни инициативи / механизми и насърчаването на развитието на регионални и национални мрежи;
  • завоюва признание на РЕЦ като партньор сред основните заинтересовани страни в областта на устойчивото потребление и производство в нашите региони, както и сред основните международни заинтересовани страни (регионални правителства, работни групи, ЕК и екипа на Европейската агенция по околна среда);
  • изпълнение на проекти за развитие на капацитет в Югоизточна Европа, Турция и други региони по отношение на устойчивото потребление и производство и въпросите за управление на околната среда, ОВОС и СЕО методология и изпълнение, както и улесняване на трансграничното сътрудничество.

дейности

Въз основа на опита на РЕЦ в последните години, дейностите на тематичната област са съсредоточени в три основни теми:

Управление на ресурсите наоколната среда

Тематичната област подкрепя дейности за намаляване на въздействията върху околната среда предприятия, с особен акцент върху отчетността на управление на околната среда, по-чисто производство, както и подобрения в процесите на управление на отпадъците, планиране и практики в съответствие със съответните директиви на ЕС.

Устойчиво потребление и производство

Дейностите са предприети, за да се изследват взаимодействията между социалните, икономически и политически системи и околната среда. Работата се извършва в контекста на постепенно увеличаване на усилията от страна на правителства и широк спектър от други заинтересовани страни, включително бизнеса, за прилагане на практика на концепцията за устойчиво развитие.

Екологична оценка

Следните услуги се предлагат на бенефициентите на РЕЦ (предимно публичните администрации на национално и регионално/местно ниво) и международни организации: пилотни проучвания за Стратегически екологични оценки; създаване на мрежи за ОВОС / СЕО и клирингови къщи; допринасяне към и насърчаването на международните споразумения и националното законодателство; изгражданена капацитет и научни изследвания и развитие /сравнителни проучвания.

проекти