Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Общо описание


РЕЦ извършва дейности по проекти в специализирани работни екипи, или тематични области, които се възползват от експертния опит на своите служители, разположение на всички организационни нива на РЕЦ (Централен офис и Национални офиси). Системата на РЕЦ за тематични области предоставя гъвкава рамка за прилагането на знанията и уменията на нашата международна организация в практиката, преодолявайки граници и различия в дисциплините. Нашата цел е да се предприемат проактивен подход при изпълняване на нашата мисия.

Тази система използва пълния потенциал на нашата мрежа от офиси в страните от Централна и Източна Европа; позволява ни да работим, използвайки местните езици; установява контакти с длъжностни лица и експерти на високо равнище;  укрепва нашата роля като неутрална платформа за обмен на идеи и опит.

Стратегията на РЕЦ определя две основни направления на работа в периода 2011-2015: Управление за устойчивост и Зелена икономика. В рамките на тези основни направления на работа, РЕЦ в момента има 12 тематични области:

 1. Биоразнообразие
 2. Климатични промени и Чиста енергия
  1. Образователни пособия
 3. Финансиране за околна среда
 4. Управление на околната среда
  1. Зелен транспорт
 5. Здраве и околна среда
  1. Развитие на законодателство, неговото прилагане и спазване
 6. Местно самоуправление
 7. Участие в управлението
 8. Академия за устойчиво развитие
 9. Управление на води

В рамките на тематичните области на РЕЦ са разработени различни продукти и услуги за страните-партньори в изпълнението на нашите дейности по проекти.

За допълнителна информация, моля свържете се с Радое Лаушевич, заместник изпълнителен директор, Дирекция Политика по околна среда (rlausevic at rec.org).