Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Образователние и помагала


Тази тематична група подкрепя разпространението на основните резултати от дейността на „Околна среда и Европа“ и изпълнението на Икономическата комисия на ООН за Европа,  Стратегия за образование за устойчиво развитие (СОУР).

В тази политическа рамка, базирана на получените резултати по време на изпълнението на учебното помагало „Зелен пакет“ на РЕЦ, екипът се стреми да подсили подрегионалното сътрудничество и насърчи подхода на множеството заинтересовани страни, за образование и обучение за околната среда и устойчиво развитие.

Цели

Основните цели на тематичната област са: 

  • развитие на  политическата рамка, за да се даде възможност за разпространие  на процеса "Околна среда за Европа", и да се изпълни Стратегия за образование за устойчиво развитие СОУР на Икономическата комисия на ООН за Европа  на подрегионално и национално ниво;
  • създаване на специфични образователни инструменти за популяризиране на ценностите на устойчивото развитие чрез цялостен и интердисциплинарен подход;
  • засилване на образованието  на учителите чрез обучение, обмен на опит и сътрудничество  
  • повишаване на обществената осведоменост, чрез разработването на инструменти и кампании за повишаване на обществената информираност и осведоменост по въпросите на устойчивото развитие.

дейности

Най-успешният продукт на тематичната област е Зелен пакет, мултимедиен комплект за екологично образование, предназначен предимно за обучение на деца на възраст между 11 и 14 години. Той включва ръководтсво заучители от 200 страници, интерактивен CD-ROM диск за ученици, колекция от видео-филми, игра-дилема и различни други учебни пособия.  Всеки Зелен пакет е адаптиран към определена страна, с национална и регионална информация, за допълване на основния материал.

Зеления пакет съществува в 14 национални и регионални издания, всяко едно с адаптирано съдържание, в сътрудничество с национални институции за образование и министерствата на околната среда, в контекста на околната среда в частност към всяка страната, и преведен на съответния език или езици. Разпространението се извършва в сътрудничество с националните министерства на образованието, чрез семинари за обучение на учители. Националните версии се издават на полски, унгарски, български, чешки, словашки, руски, албански, турски, македонски, азербайджански, хърватски, босненски, черногорски език. Обща европейска версия е издадена на английски език.

В тази тематична област влиза и Зелен пакет за деца, версия на Зелен пакет, специално насочен към образователните потребности на деца на възраст между 7 и 10 години и за училищата с по-малко техническо оборудване и по-малко мултимедийни помощни средтсва. Материалите са разделени в 10 теми, които дават поглед върху взаимодействието между околната среда, обществото и икономическото развитие. Тези теми се използват, за да се демонстрира как човешките същества са свързани и как можем да повлияем на  средата, в която живеем и най-важното е, какво означава това за обществото. Всяка тема включва структуриран план на урока и подкрепящите материали, необходими за планиране и предоставяне на класа по темата. Учебните планове създават интерактивен начин на обучение чрез използване на дискусии, мозъчна атака, ролеви игри и занимания на открито. Всеки план на урок осигурява на учителя основна информация по темата, цели, методология, необходимите материали, приблизително време, както и възможните места за преподаване. В края на всеки учебен план от урока, също така ще намерите фактологични бележки и други средства като например страници за оцветяване, тестове и дори приказки. Темите представят ключовите въпроси, пред които е изправен светът днес: учениците се насърчават да мислят критично за тях и в крайна сметка, да се включат като граждани.

В тематичната област също е завършен проект „Наръчник на околната среда за гражданите (Citizens’ Pack), чиято цел е да се повиши информираността на европейските граждани за околната среда. Проектът се състои в разработването на концепцията, структурата и съдържанието на инструментариум на околната среда за гражданите. Прототипът му е издаден на английски език и е разработена стратегия за разпространението му. Тематичната област  в момента търси финансиране за издаването, по-нататъшно разпространение и модернизирането на „Наръчник на околната среда за гражданите (Citizens’ Pack).

В допълнение към тези дейности, екипът също е в процес на разработване на проекти, свързани с образованието за изменението на климата на общинско ниво – „Мисли глобално, действай локално“ Обучение на общини в практически мерки, които могат да прилагат на обществено ниво за намаляване на емисиите въглерод" - и развитие на набор от образователни материали относно изменението на климата "Промяна на климата".

проекти