Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Новини


Четвъртият финален кръг от регионални срещи по проект „Изграждане на капацитет и модели за участие на заинтересованите страни в управлението на защитените зони от Натура 2000 в България” завърши успешно.

22 юни, 2015

Четвъртият финален кръг от регионални срещи по проект „Изграждане на капацитет и модели за участие на заинтересованите страни в управлението на защитените зони от Натура 2000 в България”  завърши успешно. Основният фокус на срещите беше създаване и прилагане на механизъм за управление на защитените зони от мрежата Натура 2000 в трите пилотни региона по проекта – Кочериново, Западна Стара планина и Западни Родопи. Целите на срещите включваха следните основни два аспекта – симулация на механизма за управление на зоната чрез практически казуси за вземане на решение от заинтересованите страни и планиране на действия за прилагане на механизъм за управление. По време на срещите беше обърнато внимание и на стартирането на новата Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”, в която като приоритетна ос е включено финансирането на управлението на защитените зони по Натура 2000. Участниците във финалния кръг от регионални срещи бяха насърчени да разработят проекти предложения по свои идеи, които считат за важни и значими.

Първата среща се проведе на 12 юни в посетителски и информационен център на Природен парк „Рилски манастир”. Темата на срещата беше създаване на механизъм за управление на защитена зона „Кочериново“. Сред присъстващите бяха представители на община Кочериново, община Рила, ДПП „Рилски манастир”, ДГС „Рилски манастир”, ЮЗДП – Благоевград, СОУ „Христо Ботев” – Кочериново и др. Срещата беше открита с представяне на постигнатия до момента напредък и резултатите от процеса на планиране и управление на защитена зона „Кочериново”. Следващият етап от срещата се състоеше в разделяне на участниците на три групи и съвместна работа върху казуси, свързани със защитената зона, с цел взимане на решение от гледна точка на управленската система, предложена от заинтересованите страни. Срещата продължи с обобщаване на резултатите от груповата работа и дискусия по отношение на проведената симулация на управленските процеси в защитената зона. Участниците споделиха своята ясна дългосрочна визия за развитието на защитената зона за следващите 10 години, която определя защитената зона като важен приоритет за развитие на местната общност, има за цел да популяризира и прилага всички предимства от нейното съществуване – на основата на запазените природни и подобрени културни ресурси хората ще имат възможност да провеждат инициативи и да печелят от сътрудничеството си с природата. В резултат на всички дейности по управление на защитената зона районът ще има по-добър имидж в националната и международната среда.Във връзка със стартирането на новата Оперативна програма Околна среда 2014 – 2020 участниците на тази среща предложиха актуални идеи, за разработване на проекти.Срещата беше закрита с връчване на грамоти като израз на признание за приноса на участницте на регионалната среща чрез споделяне на идеи и мнения по отношение на управлението на защитената зона с участие на заинтересованите страни. Присъстващите оцениха срещата като „ефективна”, „екипна”, „ползотворна”, „интересна”, „информативна”, „творческа” и „мотивираща”.

Втората среща се проведе на 16 юни в Общински младежки дом в град Монтана. Основаната цел на срещата беше създаване на механизъм за управление на защитените зони „Западна Стара планина и Предбалкан“ и „Западен Балкан“. Сред присъстващите бяха представители на ТП ДГС – Монтана, ТП ДГС – Берковица, РИОСВ – Монтана, ОИЦ – Монтана, община Чипровци, АРРБЦ – Видин и др. Срещата започна с преглед на постигнатите до момента резултати по проекта. След това  участниците бяха разделени на три групи, като всяка от тях се зае с дискутирането на специфичен за защитените зони казус. Основната цел беше да се проведе симулация на управленските процеси в защитената зона, създадени от участниците в процеса на регионалното планиране. Срещата продължи с общо представяне и изводи от груповата работа. Участницте на срещата споделиха своята визия за периода от 15 години, която предвижда ефективно управление и опазване на ресурсите, развиване на дейности, които да носят приходи, създаване яснота по отношение на идеята за екологичната мрежа Натура 2000 и възможностите, които тя дава за хората. Планирани бяха и последващите действия за прилагане на механизма за управление на защитените зони. В програмата на срещата беше включено и награждаване на децата, победители в конкурса на тема „Да съхраним природата, защото я обичаме”, който беше иницииран от участниците в регионалното планиране на механизма за управление на защитените зони „Западна Стара планина и Предбалкан” и „Западен Балкан”. Проведе се изложба на прекрасните детски рисунки. Регионалната среща завърши с връчване на грамоти за участие и принос към създаването на концепцията за начина на управление на защитените зони с участие на заинтересованите страни.

Третата среща се проведе на 19 юни в Държавно ловно стопанство „Широка поляна“, община Батак. Темата на тази регионална среща беше установяване на механизъм за управление на защитени зони „Западни Родопи“ и „Родопи - Западни“. Сред присъстващите бяха представители на РИОСВ – Смолян, МИГ „Високи Западни Родопи”, ДЛС „Широка поляна”, община Доспат, СОУ „Васил Дечев” – Чепеларе и др. В началото на срещата беше направен преглед на изминатите стъпки в процеса на работа и обособяване на основните изводи. Следващият етап от срещата се състоеше в провеждане на дискусия върху специфични казуси в три работни групи с цел вземане на управленски решение от гледна точка на системата за управление на защитената зона. Участницте на срещата представиха своята визия за защитената зона за периода от 40 години, която предвижда ЗЗ „Западни Родопи” да се превърне в територия с устойчиво съхранени местообитания, управлявана с участието на местните заинтересовани страни, които заедно опазват природните ресурси и културните ценности, споделят ползите и отговорностите; територия с приложени на практика иновативни и „зелени” технологии в бизнеса, управлението, мониторинга, базирани на местни политики; територия със създадени и работещи механизми за сътрудничество и координация; територия с ясна и разпознаваема уникалност в страната и чужбина. По време на срещата беше проведена изложба на пана и макети, изработени от децата, участващи в конкурса за творба от природни материали. Избрани и наградени бяха три деца, а двама от участниците получиха поощрителни награди. Срещата приключи с връчване на грамоти за участие на всички участници в регионалния процес на планиране на механизма за управление на защитените зони. Грамотите имаха за цел да демонстрират признание към приноса на участниците в процеса на изясняване на идеята за начините за управление на защитените по Натура 2000 зона с участието на заинтересованите страни.