Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Новини


Премина вторият кръг от регионални срещи по проект „Изграждане на капацитет и модели за участие на заинтересованите страни в управлението на защитените зони от Натура 2000 в България“

16 април, 2015

Вторият кръг от регионални срещи по проект „Изграждане на капацитет и модели за участие на заинтересованите страни в управлението на защитените зони от Натура 2000 в България“ е вече факт. Темата на тези срещи бе свързана с изграждане на визия за управление на съответната защитена зона от мрежата Натура 2000.

Първата среща се проведе на 1 април в Кочериново с подкрепата на община Кочериново. В нея се включиха представители на замепроизводители, читалища, Югозападно централно държавно предприятие, държавни горски стопанства, Природен парк „Рилски манастир“, община Рила, областна администрация Кюстендил и др. Първата част от срещата премина в анализиране (под формата на SWOT нализ) на природните и културни ресурси и на ситуацията в защитената зона от страна на участниците. Този процес премина под формата на работа по малки групи. Част от компонентите на този анализ са природните, културните и човешките ресурси на територията на защитена зона Кочериново. След като се идентифицираха уникалните особености на средата, се премина към формирането на 10 годишна визия за развитие и управление на защитената зона. Във визията са включени елементи като запазени природни и културни ресурси, установени мерки за превенция срещу горски пожари, изграждане на информационен център на територията на зона Кочериново и други. Накрая участниците дадоха оценка на срещата и постигнатите резултати и дискутираха следващите стъпки по съвместната ни дейност.

Втората среща се проведе в гр. Доспат на 3 април, с любезното съдействие на Държавно горско стопанство – Доспат, Областен информационен център – Смолян и Регионална инспекция по околната среда и водите - Смолян. Участниците  в срещата представляваха неправителствени организации, местни инициативни групи, държавно горско стопанство „Широка поляна“, регионална дирекция по горите – Смолян, община Чепеларе и др. И на тази среща участниците в работа на малки групи, анализираха ресурсите на заобикалящата ги среда и по-конкретно в територията на защитените зони „Западни Родопи“ и „Родопи – Западни“. След това на базата на този SWOT анализ се премина към изграждането на дългосрочна 40 годишна визия за управление на тези зони. Според местните хора добрата визия за управление ще се изгради с помощта на прякото им включване в процеса, с ясни механизми за координация и сътрудничество по между им, развитие на биоземедение, запазване на територии със съхранени местообитания на ендемични форми и една по-добра информираност на самите хора за това какво представлява Натура 2000 като мрежа и защо тази територии трябва да бъдат запазени.

Третата среща от този кръг се проведе в гр. Монтана на 7 април с подкрепата на Областен информационен център – Монтана и Регионалната инспекция по околна среда и водите в Монтана. В тази среща участваха представители на местните регионални дирекции по горите, държавни горски стопанства, сдружения и общини. Отново както и в предходните срещи бе направен SWOT анализ на ресурсите на защитените зони „Западна Стара планина и Предбалкана“ и „Западен Балкан“, след което бяха изведени уникалните особености на зоните. Визията, която изготвиха местните заинтересовани страни е за период от 15 години. Местните искат защитената зона да бъде разпознаваема и за хората извън техния регион, да се въведат практики за устойчиво ползване на ресурсите и информираността на населението относно Натура 2000 да бъде по-голяма. Накрая участниците дадоха оценка на срещата и постигнатите резултати.