Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Новини


Приключи първият кръг от регионални срещи по проект „ Изграждане на капацитет и модели за участие на заинтересованите страни в управлението на защитените зони от Натура 2000 в България“

16 март, 2015

Регионален екологичен център проведе срещи в трите пилотни региона по проект „Изграждане на капацитет и модели за участие на заинтересованите страни в управлението на защитените зони от Натура 2000 в България“. В рамките на тези посещения успяхме да съберем заинтересованите страни, имащи отношение към управлението на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000 в България.

Първата среща се проведе  на 24 февруари в залата на Младежкия дом - гр. Монтана с подкрепата на Областен информационен център – Монтана и специалното участие на Регионална инспекция по околна среда и водите в град Монтана. Присъстващите бяха представители на институции, общини, горски стопанства, държавен фонд земеделие, училища, неправителствени организации  и др. На срещата участниците бяха запознати с целите и дейностите на проекта, със значението и приноса на съществуващите защитени зони „Западна Стара планина и Предбалкан“ – обявена за защита по Директивата за местообитанията и „Западен Балкан“ – обявена за защита по Директивата на птиците. Заинтересованите страни бяха запознати с Програмата за развитие на селските райони и международни механизми за финансиране на дейности свързани с Натура 2000. Участниците бяха включени в различни процеси като работа по групи, споделяне на мнение и идеи за цялостното виждане за управление на мрежата от защитени зони (и в частност като начин за развитие на региона), ползи и услуги за местното население и съществуващите режими към момента на територията на защитените зони.

Втората среща се проведе на 25 февруари в Кочериново, област Благоевград със съдействието на община Кочериново. В срещата взеха участие представители на  областната администрация Благоевград, Регионална инспекция по околната среда и водите, Национална служба за съвети в земеделието, представители на Държавно горско стопанство, Регионална дирекция по горите, местни земепроизводители и животновъди. На територията на община Кочериново и на община Рила е разположена защитена зона „Кочериново“, обявена за защита по Директивата на птиците и избрана като пилотна зона по проекта. На срещата участниците отново бяха запознати с целите и дейностите по проекта и бяха включени в работа по групи, даваща им възможност да представят своята гледна точка за развитието и предимствата, които им дава защитената зона.

Последната от този кръг пилотни срещи се проведе на 5 март в гр. Смолян, с подкрепата на Регионалната инспекция по околна среда и води и Областен информационен център – Смолян. Както и на предходните срещи, събитието премина с представяне на проекта, значението на частично припокриващите се защитени зони „Западни Родопи“ - обявена за защита по Директивата за птиците и „Родопи - Западни“ – обявена за защита по Директивата за местообитанията. Бе предоставена информация за международните механизми за финансиране на  Натура 2000 и извършените промени в ОП за развитие на селските райони. Отново бяха поканени представители на местни институции, общини, държавни горски стопанства, държавни ловни стопанства, земеделски производители, местни инициативни групи, сдружения и неправителствени организации и др.

Проведените първи пилотни срещи отговориха на очакванията на участниците в пилотните региони, дадоха им много нова и осъвременена информация за възможностите за включването им в управлението на защитените зони в техните региони, както и на ползите, които могат да имат под формата на компенсации и достъп до финансиране. Участниците заедно с организаторите от РЕЦ - България определиха последващите стъпки за предстоящото второ посещение в трите пилотни региона по проекта.

 

Карта на ЗЗ "Западна Стара планина и Предбалкана" и "Западен Балкан"

Карта на ЗЗ "Кочериново"

Карта на ЗЗ "Западни Родопи" и "Родопи - Западни"

Възможности за финансиране при природосъобразно ползване на земи попадащи в защитени зони "Западна Стара планина и Предбалкана" и "Западен Балкан".

Възможности за финансиране при природосъобразно ползване на земи попадащи в защитена зона "Кочериново".

Възможности за финансиране при природосъобразно ползване на зами в защитени зони "Западни Родопи" и "Родопи - Западни".

Натура 2000 - значението и приноса и за повишаване качеството на живота на хората.