Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Мисия


Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа (РЕЦ за ЦИЕ) е международна организация с мисия да помогне в справянето с проблемите на околната среда. РЕЦ изпълнява тази мисия чрез насърчаване на сътрудничеството между правителствата, неправителствените организации, бизнеса и други заинтересовани страни в сферата на околната среда, както и чрез подпомагане на свободния обмен на информация и участие на обществеността във вземането на решения за околната среда. РЕЦ за ЦИЕ е създаден през 1990 г. от САЩ, Европейската комисия и Унгария. Днес центърът работи въз основа на Харта, която е подписана от над 30 държави. РЕЦ има офис мрежа в 17 страни: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, бившата югославска република Македония, Черна гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения , Турция. Централният офис се намира в Сентендре, Унгария. РЕЦ участва активно в основните глобални, регионални и локални процеси и допринася за намирането на решения за околната среда и устойчивото развитие в рамките на и извън мрежата си от офиси, като прехвърля знания и опит към различни страни и региони. Донори на организацията са Европейската комисия и правителствата на Албания, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Чешката република, Финландия, Франция, Германия, Унгария, Италия, Япония, бившата югославска република Македония, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Обединеното кралство и Съединените щати, както и други междуправителствени и частни институции.