Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Проект “Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България" (FEMA)


Проект “Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България" (FEMA)
Продължителност: 4 юли, 2014 -
Тематична област: Bioraznoobrazie  Upravlenie Na Okolnata Sreda  Upravlenie Na Vodite 

Проектът “Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България" (FEMA) е финансиран по програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми”, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономичексо пространство (ФМ на ЕИП 2009 – 2014) с договор № Д-33-87/27.08.2015 г.

 

 


описание

Основна цел на проекта:

По предварително разработена и утвърдена методика да бъде извършена първоначална оценка и картиране на състоянието и екосистемните услуги, предоставяни на обществото и хората, от сладководните екосистеми (реки и езера) в България, които се намират извън системата от защитени територии и Националната екологична мрежа НАТУРА 2000.

Като се използва достъпната информация от различни национални и международни източници, както и данните от непосредствени полеви изследвания за параметрите на различните категории и типове водни обекти - сладководните речни и езерни екосистеми у нас, ще бъдат създадени разнообразни ГИС-слоеве, които да бъдат интергрирани във Вторите Планове за управление на речните басейни (2016-2021), в Регионалните планове за развитие и в Националната система за мониторинг на биоразнообразието.

Освен специфичните технически и методични дейности, свързани с набирането, обработката, валидирането и въвеждането на данни и информация, паралелно ще бъдат изпълнявани и дейности по обучение, както на работния колектив по проекта, така и на служители и експерти от съответните компетентни органи (ИАОС, РИОСВ/РЛ, БДУРБ, общини, университети, НПО). Целта е създаването на капацитет за управление и опазване на екосистемните услуги, за набиране на данни, както и за информиране на обществеността и създаване на активна гражданска позиция за опазване на природните екосистеми на сладководните екосистеми у нас.

Целева група

 • специалисти (експерти) - представители на централните и местните управленски органи;
 • учени и изследователи;
 • студенти;
 • неправителствени организации, стопански/бизнес организации;
 • преки потребители на екосистемните услуги като рибари (рибовъди и риболовци), земеделски производители, туристически организации и др.


Бенефициент по проекта е Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към Българска академия на науките. 


Партньори са:

 

Сайт на проекта http://freshwater-ecoservices-bg.eu/

дейности

 1. Основни дейности по проекта:

1) Дейности по управлението на проекта: разработване на план-график за изпълнение, организация и контрол на изпълнението му; изготвяне на тримесечни отчети за дейността и изразходването на предоставените ресурси; периодични координационни съвещания както между партньорите по проекта, така и с други партньори по програмата BG03.02, специалисти от системата на МОСВ – Изпълнителната агенция по околната среда, Дирекции за басейново управление на водите, Регионалните инспекции по околната среда и водите, Регионалните лаборатории и други държавни и общински структури;

2) Специфични научно-технически дейности: събиране и верифициране на данни за състоянието на сладководните екосистеми (извън мрежата Натура 2000 и системата от защитени територии), включително и други зони за защита на водите (вододайни обекти за питейно водоснабдяване; зони, чувствителни/уязвими към нитрати; водни обекти, обявени за опазване на стопански ценни биологични видове; места за отдих и къпане; и др.); предоставяне на събраната информация на ГИС-експерти за създаване на ГИС-карти със съответни гео-реферирани информационни слоеве; изследване на съвместимостта на прилаганите подходи и методи с националната методологична рамка и валидиране на данните за оценяване на състоянието и капацитета на сладководните тела и обекти да предоставят екосистемни услуги.

3) Дейности за повишаване на капацитета: провеждане на периодични семинари и конференции с участието и на чуждестранни специалисти за обмяна и споделяне на достигнатото равнище, прилаганите методични подходи и методиките за оценка и управление на сладководните екосистеми; обмяна на конкретни резултати и проблеми на опазването и управлението на екосистемните блага и услуги у нас и в чужбина; организиране на посещения в звена на страните-донори за обмяна на опит и практики и представяне на резултатите от проекта; участие в работни срещи и повишаване на експертизата и капацитета на екипа по проекта;

4) Дейности за повишаване на осведомеността: разпространяване на резултатите от проекта чрез периодични прес-съобщения, организиране на прес-конференции, както и участие в подобни прояви на паралелни проекти по Програмата BG03.02; изготвяне и публикуване на информационни и печатни материали (листовки, брошури, сборници с доклади); създаване и поддържане на интернет-страница на проекта; създаване и поддържане на ГИС-портал с виртуален модел на сладководните екосистеми на България и услугите, които те предоставят на хората и на обществото.

 

 

Свързани проекти

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (т.нар.Норвежки финансов механизъм), Програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистемни услуги", Под-програма/Покана BG03.02 "Картиране и оценка на екосистемните услуги":

 • MetESMap: Методологична подкрепа за оценка на екосистемите и биофизична оценка (септември 2015 - април 2016);
 • WEMA: Картиране и оценка на екосистемните услуги във влажните зони на България (септември 2015 - ноември 2016);
 • FEMA: Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България (септември 2015 – ноември 2016);
 • GRASSLAND: Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България (септември 2015 - април 2016);
 • SPA-Ecoservices: Картиране и оценка на екосистемните услуги на земи с рядка растителност в България (септември 2015 - април 2016);
 • ESENIAS-TOOLS: Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа – инструмент за управление на чуждите видове в България (юни 2015 - април 2016);
 • IBBIS: Подобряване на информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (юли 2015 - април 2016).

постижения

 • координационни срещи на партньорите по проекта
 • координационни срещи с партньори в програмата BG03
 • работни срещи/семинари по темата на проекта
 • научни конференции по темата на проекта