Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Финансиране за околна среда


Тази тематична област реализира проекти за техническа помощ и изследвания върху различни аспекти на зелената икономика в редица области, включително води, отпадъци и изменение на климата. Акцентът е върху преминаването към икономика с ниски емисии на въглероден двуокис, с особен акцент върху ролята на финансовите инструменти, както и интегрирането на въпросите, свързани с околната среда и изменението на климата във фондове на ЕС на ниво програмиране и изпълнение на проекти.

Цели

Целите на тматичната област са:

 • допринеся за политиката и секторни дискусии относно аспекти на зелената икономика, по-специално ролята на финансовите инструменти, но също и екологизирането на сектори, като например вода и отпадъци;
 • участва в анализа на съществуващите финансови и фискални инструменти в ЕС и реформата им;
 • допълнителна подкрепа за стратегическо планиране на инвестиции в околната среда в Югоизточна Европа и отваряне към страните от Източното партньорство;
 • подкрепа за европейските региони, за да се премине към нисковъглеродни и щадящи климата икономики и ефективно използване на ресурсите;
 • подкрепя по-доброто интегриране на екологичните политики в Структурните и Кохезионния фондове, инструменти на регионалната политика и програмите за развитие, както и финансовите инструменти на международните финансови институции на ЕС; и
 • насърчаване на екологично чисти горива в Югоизточна Европа и икономия на гориво в страните от Централна и Източна Европа и страните от Източна Европа, Кавказ и Централна Азия.

дейности

Обхвата на работа на тази тематична област включва извършване на аналитични изследвания, изграждане на капацитет и установяване на рамка за сътрудничество между страните, отговорни за вземане на решения за околната среда (министерства на околната среда, национални и регионални органи по околна среда, инициаторите на инфраструктурни проекти, както и на международните финансови институции). Специфичните дейности включват:

 • подпомагане на регионите на ЕС, за да се направи преход към икономика с ниски нива на въглеродни емисии и да позлени отделни сектори на икономикиата;
 • проучване и проектиране на новаторски икономически инструменти;
 • анализиране на последиците от различните политики на ЕС за зелената икономика;
 • съдействие при стратегическото планиране на инвестициите за околната среда, включително идентифицирането и приоритизирането на инвестиционни инфраструктурни проекти за околната среда; и разработването на инвестиционни проекти на национално и общинско ниво;
 • насърчаване на интегрирането на политики за околната среда във фондове на ЕС, както и националните и регионални фондове за развитие на нивото на програмиране, подбор на проекти и мониторинг;
 • подпомагане на страните и регионалните власти да увеличат своя капацитет за усвояване на фондовете на ЕС и създаване на по-добро разбиране на промените в политиката на сближаване на ЕС;
 • сътрудничество с Европейската мрежа за екологичните органи и управителните органи (ENEA-MA) за интегриране на въпросите на околната среда и развитието на устойчиви в рамките на фондовете на кохезионната политика на ЕС;
 • насърчаване на отчетността на международните финансови институции чрез обща работа с Финансовата инициатива на Програмата на ООН за околната среда; и
 • насърчаване на използването на чисти горива и превозни средства, както и икономия на гориво в страните от Централна и Източна региона на Европа.

проекти