Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Борба с климатичните промени и чиста енергия


Тази тематична област подпомага прилагането на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (РКОНИК) и Протокола от Киото (ПК). Тя подкрепя усилията да се отговори на предизвикателствата, свързани с изменението на климата, като се прогнозира потенциала за ограничаване на парниковите газове и идентифициране на най-добрите варианти за адаптация. Тематичната област подобрява интегрирането на изискванията за климатичните политики и ангажименти в националните процеси на вземане на решения и насърчава устойчиво, чисто управление на енергията и рационалното използване на природните ресурси, за да проправи пътя към общество с ниски въглеродни емисии. Тематичната област подкрепя участието на заинтересованите страни във формирането на националните политики за климата; улеснява диалога между заинтересованите страни и разпространява информация, свързана с климата, с цел да се повиши осведомеността и да се увеличи участието на обществеността.

Цели

Чрез тази тематична област, РЕЦ има за цел да подобри познанията на регионалните и местните власти; да ги обедини в контекста на международните усилия; идентифицира техните потребности и да ги насочи към национални и международни държавни органи; да улесни обмена на информация и най-добри практики.

Специфичните цели са:

  • оценка на приложимостта и потенциала на намаляването на парниковите газове;
  • насърчаване на енергийната ефективност в строителния сектор;
  • подкрепа на национални и местни енергийни политики;
  • да допринесе за оформяне на режима на политиките за климата след 2012 г.  и улесняване на прилагането му;
  • оценка на капацитета и наличието на данни във връзка с въздействието на климата и оценка на уязвимостта;
  • разработване на методологии/ръководства, подпомагащи на хората взимащи решение да водят и развиват адаптирани политики/стратегии
  • насърчаване на прилагането на чл. 6 на РКОНИК, свързани с международното сътрудничество, образование, обучение и повишаване на осведомеността в страните от Централна и Източна Европа;
  • намаляване на рисковете за околната среда свързани с изменението на климата, чрез подпомагане от инициативата Сигурност и околна среда (ENVSEC) и 
  • сътрудничество с различни заинтересовани страни, с цел да се постигне по-широк и по-влиятелен обхват.

дейности

Дейностите по тематичните области са насочени към намаляване на рисковете за екосистемите и икономиките, свързани с климата; увеличаване на ефективното използване на енергията и на дела на зелената енергия; и изграждането на общество с ниски въглеродни емисии. Дейности са насочени към четири основни области:

Насърчаване намаляването на парниковите газове

Тематичната област Климатични промени и чиста енергия спомага за идентифициране на мерки за смекчаване последиците от климатичните промени, в оценката на националния потенциал за намаляване на последиците в различните сектори, както и в оценките на технологично най-жизнеспособен и икономически най-целесъобразни варианти за насърчаване на общество с ниски емисии на въглероден диоксид и зелено регионално развитие. Тематичната област оценява потенциала на страните за спазването на целите по Протокола от Киото, въз основа на прогнозите за емисии на парникови газове и като се вземат предвид политиките и мерките за намаляване на емисиите.

Насърчаване на устойчивите енергии

В областта на енергийната ефективност тематична област Климатични промени и чиста енергия се занимава с оценка на политиката, анализ и препоръки фокусирани върху строителния сектор и ефективните домакински уреди. Това включва проучване на възможности за финансиране, разпространение на информация, повишаване на осведомеността и насърчаване на промяна към устойчиво енергийно поведение. В областта на възобновяемите енергийни източници, работата в тематичната област обхваща оценките на политиката, анализи, приложението на възобновяемите енергийни източници в сгради, връзки към мрежата и преноса и ефективното функциониране на системата като цяло.

Съдействие за разработването на национални стратегии за адаптиране

Тематична област Климатични промени и чиста енергия управлява чувствителни казуси свързани с адаптация в региона за различни сектори, включително вода, селско стопанство, крайбрежните региони и градските райони. Работата включва оценка на наличието на данни и институционален капацитет, както и изграждане на капацитет и разработване на интегрирани методики за ефективно вземане на решение за справяне с предизвикателствата за адаптация в различни сектори и политически контекст. РЕЦ насърчава подрегионално и международно сътрудничество, за да се справят с предизвикателствата за адаптиране към климата, паралелено с въпросите на сигурността, например в областта на защитата на трансграничните водни ресурси.

Насърчаване по член 6 от РДОНИК

Тази дейност обхваща свързани с изменението на климата образователни програми, кампании за повишаване на обществената осведоменост, обучението на експерти, за насърчаването на обществения достъп до информация и насърчаването на участието на обществеността.  Като регионална фокусна точка за член 6, РЕЦ осигурява подкрепа на националните фокусни точки при прилагането на член 6, и има за цел да засили международното / регионално сътрудничество в борбата срещу изменението на климата.

проекти