Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Биоразнообразие


В контекста на дългосрочния ангажимент на РЕЦ за опазване на биологичното разнообразие, дейностите по тематични области се фокусират върху комуникацията и разпространението на информация. Офис мрежата на РЕЦ насърчава активно участие на обществеността и осигурява помощ при определянето и управлението на територии и обекти с природните ценности, например изпълнението на проекти за трансграничните природни ресурси и Натура 2000 зоните. Тематичната област Биоразнообразие също допринася за формирането и изпълнението на местните, национални и съответните международни норми за опазване на природата. Специално внимание се отделя на дейности, които подпомагат развитието на селските райони, по начин, който е в полза както на населението , така и на природата, като например брандинг проекти и изграждане на капацитет на местните заинтересовани страни в областта на устойчивото селско стопанство и туризъм.

Цели

Постоянно предизвикателство за  тази тематична област е по-нататъшното развитие на международния профил РЕЦ като организация, компетентна в областта на комуникацията, образование върху биологичното разнообразие и устойчивото използване на природните ресурси, като същевременно запази своята ангажираност и сътрудничеството във връзка с ключоваи политики и инициативи (например инициативи на ЕС, на Черно море, Green Belt и др.).

Специфичните цели са:

 • насърчаване на интеграцията на устойчивото използване на биологичното разнообразие, отношение към образованието и развитието на селските райони на национално и международно ниво;
 • пренасяне на опит от различни области, в нови европейски политики и законодателство за биоразнообразието, (след 2013 г.);
 • разширяване на местната подкрепа за определянето и правилното управление на нови защитени територии или зони, чрез насърчаване на запазената марка на REC "Образование за Натура 2000";
 • засилване на ролята на селските общности в управлението на територии, богати на биологично разнообразие, включително защитени територии и зони по Натура 2000 и
 • засилване на сътрудничеството и обмена на знания, между националните офиси на РЕЦ по въпроси, свързани с биологичното разнообразие.

дейности

В съответствие с традиционната роля на РЕЦ, работа по тематични области се базира на облекчена комуникация и обмяна на опит, с цел да се постигне консенсус между различните интереси и цели за развитие, както и изграждане на капацитета на съответните участници (relevant players), чрез обучения, публикации, проучвания, програми и мероприятия за обмен.

Основните дейности по тематичните области обхващат:

Биологично разнообразие

 • Осъществяане на информационни кампании и подкрепа на ефективна комуникация със заинтересованите страни и местните общности, за да се подобри тяхното разбиране и участие в управлението на територии, местообитания и видове.
 • Подпомагане при определянето на защитените зони (включително Натура 2000 места) и подпомагане на разработването и оценката на плановете за управление, дейности за опазване на природата и т.н.
 • Подпомагане при изпълнението на националните и свързаните с тях международни (напр. ЕС) наредби, за опазване на природата и подкрепата на текущи политически процеси и изпълнението на международните конвенции.

Устойчиво земеделие

 • Насърчаване и подпомагане на интегрирането на проблемите за опазване на околната среда и природата, в националните и международните селскостопански политики.
 • Помага за изграждане на капацитета на местните заинтересовани страни по отношение на устойчиво земеделие (биологично земеделие и щадящи околната среда земеделски практики / производствени методи).

Устойчив туризъм

 • Подпомага развитието на устойчиви стратегии за туризма и маркетинга на туристически продукти.
 • Подпомагане при разработването на планове и природосъобразни туристически продукти; подкрепа на дейности свързани с  управление на посетителите, образование и комуникация; изграждане на капацитет за брандирането на продукти от защитени територии.

проекти