Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Академия за устойчиво развитие


РЕЦ за ЦИЕ е разработила образователна програма, насочена към повишаване на капацитета на ключови държавни служители и висши представители на бизнеса в областта на устойчивото развитие и към създаването на партньорства между университетите, институциите и бизнеса. Образованието, повишаването на обществената информираност и обучението са от съществено значение за постигането на устойчиво развитие и за подобряване на капацитета за справяне с проблемите на околната среда и развитие. Изграждане на капацитета на по-широката общност да поеме своите социални и екологични отговорности, е също от съществено значение.

Интеграцията на устойчивото развитие в процеса на формиране на политиката, планирането и изпълнението е едно непрекъснато предизвикателство. За това курсовете се фокусират върху анализ на трите стълба на устойчивото развитие: социален, икономически и екологичен. Методиките са предложени, за да се покаже, че икономическият растеж може да бъде придружен от опазване на околната среда и ориентиран към социални цели. В тази рамка, отговорните за взимането на решения от групи с различни интереси, имат възможност да обсъждат концепции, инструменти и стратегии в областта на устойчивото развитие, което дава нови перспективи за формиране на политиките и предприемане на действия.

Цели

Общата цел на програмата е да илюстрира потенциала за интегриране на проблемите на околната среда в процеса на формиране на дадена политика от самото начало, а не да се покаже как да се справяме с последствията от лошото управление. Академията за устойчиво развитие се фокусира върху:

 • Лидерство - с цел засилване на потенциала на националните и местни държавни служители и представители на бизнеса.
 • Средства - да се даде възможност на участниците да инициират и прилагат национални политики за насърчаване на устойчивото развитие.
 • Работа в мрежа - за улесняване на диалога, обмяна на опит и сътрудничество между участниците.
 • Повишаване на информираността - необходимостта от подобряване на разпределението на ресурсите за защита на околната среда и рехабилитация, достъп до информация за околната среда, капацитета на местните институции, както и хармонизирането на икономическите, социални и екологични политики.
 • Обръща внимание - на възможните дългосрочни отрицателни последици за околната среда от решения, които благодетелстват краткосрочни икономически ползи.
 • Учебните програми - развитието на висококачествени материали за обучение за преподаване на концепциите за устойчиво развитие и използване им в практиката.
 • Набиране на средства - да допълва съществуващата донорска подкрепа.

дейности

Академията за устойчиво развитие изпълнява специално разработен регионални курсове, семинари и сертифицирани програми в съответствие с философията и целите си.

Факти и цифри:

 • Първата програма беше стартирана през 2004 г.
 • Към днешна дата за приключени почтии 20 курса.
 • Курсовете са организирани в Централна и Източна Европа, Югоизточна Европа и страните от Вишеградската група, региона на Черно море, Турция, Казахстан и Руската федерация.
 • Общо над 500 участници, включително висши представители на градове, местните общности, регионални и национални правителства, асоциации на градове и общини, агенции за регионално развитие и свързаните с тях фирми бизнеси.
 • Ценната мрежа от участниците е създадена, за да насърчава местните и регионални решения за устойчиво развитие и да се гарантира, трансфера на знания и най-добри практики на национално и трансгранично ниво.

проекти