Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Изграждане на капацитет и модели за участие на заинтересованите страни в управлението на защитените зони от Натура 2000 в България


Изграждане на капацитет и модели за участие на заинтересованите страни в управлението на защитените зони от Натура 2000 в България
Продължителност: 20 юли, 2014 -
Тематична област: Bioraznoobrazie  Upravlenie Na Okolnata Sreda  Zakonodatelni Initsiativi Prilagane I  Mestno Upravlenie  Uchastie V Upravlenieto 

Натура 2000 е един от инструментите на ЕС за съхраняване на природата и постигане на устойчиво развитие на европейско и национално ниво. Екологичната мрежа въвежда интегрирането на идеята за опазване на природата във всички сфери на социалния и икономическия живот и съхраняване на традиционните взаимоотношения между човека и обкръжаващата го среда. В България Натура 2000 обхваща 114 защитени зони (ЗЗ) за птици и 225 защитени зони за местообитания, обхващащи общо около 34% от територията на България, както и значителни площи крайбрежни морски води. За разлика от националните паркове и резерватите, зоните от Натура 2000 включват територии с разнообразна собственост и начин на ползване. Управлението на защитените зони включва прилагането на поддържащи и възстановителни мерки за видовете и местообитанията им, регулиране на определени човешки дейности, определяне на зони с различни режими и др. За целите на ефективното управление се разработват планове за управление (ПУ) на защитените зони. Гражданското участие в управлението на ЗЗ би трябвало да се случва още в етапа на планиране - при изготвяне на ПУ, както и впоследствие – при неговото прилагане, за да бъдат избегнати конфликти между заинтересованите страни.

Обща цел на проекта

Изграждане на капацитет и да създаде модели за участие на заинтересованите страни в управлението на защитените зони от Натура 2000 в България.

Специфични цели

 • Анализ на възможните механизми за обществено участие в планирането и управлението на защитените зони от Натура 2000.
 • Да се формулира модел за обществено участие в управлението на Натура 2000 и пилотно изпробване в три (3) защитени зони.
 • Да се изгради капацитет на природозащитните организации, ползвателите на земи, местните власти и гражданските организации за ефективно участие в планирането и управлението на защитените зони.

описание

Приносът на настоящия проект към преодоляването на проблемите свързани с управлението на териториите от Натура 2000, е чрез въвеждане и тестване на механизми за участие на заинтересованите страни в управлението на защитените зони от Натура 2000. Проектът също така ще допринесе към социалното и икономическо развитие на необлагодетелствани райони в България, чрез подпомагане на устойчиви ползвания на териториите в Натура 2000.

Степента на участие на заинтересованите страни в управлението на защитените зони се разглежда на три нива:

 • Предоставяне на публична информация за статута, границите, режимите на стопанисване, ограниченията и възможностите във всяка защитена зона; Това е задължение на компетентните държавни органи, произтичащо от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), ЗООС и ЗДОИ.
 • Консултации  с обществеността, при които се осъществява двупосочна връзка - гражданите дават своите мнения, предложения и препоръки; Минималното законово изискване е да бъдат провеждани обществени обсъждания на изготвените планове за управление. Практиката показва, че по-ранното започване на консултативен процес помага за преодоляването на конфликти.
 • Споделено вземане на решения в дух на диалог и партньорство – заинтересованите групи активно участват в управлението, например при изготвянето на плановете за управление или при сформирането на управителни органи за защитената зона.  

 

дейности

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:

 • Анализ на добри практики при въвличането на заинтересованите страни при управлението на защитени зони и други природни територии в ЕС и Швейцария.
 • Формиране на работна група за изготвяне модел за обществено участие с участие на МОСВ/НСЗП, природозащитни НПО, асоциации на земеделски производители и ползватели на земите в Натура 2000.
 • Пилотно тестване на модела в 3 зони, които са подбрани на основа следните критерии – разнообразие от гледна точка на природозащитни цели; режими и комплексност на антропогенния фактор; статут на защита. Анализ на заинтересованите страни.
 • Изготвяне на доклад с резултатите и препоръките. Издаване на ръководство и информационни материали.
 • Национална конференция и предложения за законодателни / процедурни промени за интегриране на моделите за обществено участие.
 • Обучение на заинтересовани страни и повишаване на обществената информираност.

новини/ събития

документи

Проектен фиш


Финален доклад по проект "Управление на защитените зони от мрежата Натура 2000 с участие на заинтересованите страни":

НАТУРА 2000. Управление. Финансиране. Ползване. Възможности.


Презентации от Национална конференция „Изграждане на капацитет и модели за участие на заинтересованите страни в управлението на защитените зони от Натура 2000 в България“: